ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Multiply B.V.:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multiply B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57363129.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Multiply B.V. opdracht verleent tot het (laten) verrichten van advieswerkzaamheden (waaronder Online Adverteren, Organische Vindbaarheid en Conversie Optimalisatie) ten behoeve van zichzelf of voor een derde.

Overeenkomst: de tussen Multiply B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW, uit hoofde waarvan Multiply B.V. advieswerkzaamheden (waaronder Online Adverteren, Organische Vindbaarheid en Conversie Optimalisatie) verricht ten behoeve van Opdrachtgever of een derde.

Partijen: Multiply B.V. en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Multiply B.V. alsmede op alle door Opdrachtgever aan Multiply B.V. of aan door Multiply B.V., ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde (rechts)personen verstrekte opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Indien de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst niet ten behoeve van Opdrachtgever zelf zullen worden verricht, maar ten behoeve van een derde, dan is Opdrachtnemer bevoegd deze algemene voorwaarden toe te sturen aan deze derde, zijnde de uiteindelijke Opdrachtgever.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een door Multiply B.V. gedaan aanbod of zoveel eerder indien Multiply B.V. haar werkzaamheden feitelijk is aangevangen, tenzij Multiply B.V. haar aanbod onverwijld na de aanvaarding herroept.

2.3. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Multiply B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Multiply B.V. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

2.4. Overige wijzigingen van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Multiply B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen.

3. Aanbieding

3.1. Alle offertes, prijsopgaves en andere aanbiedingen door Multiply B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur wordt vermeld door Multiply B.V. Een aanbod kan op ieder moment door Multiply B.V. worden ingetrokken en Multiply B.V. kan een aanbod ook na aanvaarding door Opdrachtgever alsnog onverwijld herroepen.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Multiply B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Multiply B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Multiply B.V. rust daarbij een inspanningsverbintenis.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Multiply B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Multiply B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Multiply B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Multiply B.V. zijn verstrekt, heeft Multiply B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Multiply B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Multiply B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Multiply B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5. Indien door Multiply B.V. of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6. Multiply B.V. heeft het recht (zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn) geleverde producten of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Multiply B.V. niet nakomt. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienstelling wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Multiply B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

5. Duur en beëindiging

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Multiply B.V. heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a) blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Multiply B.V. onderhouden worden;

b) Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Multiply B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt; of

c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en levertijd

6.1. Multiply B.V. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens zo spoedig mogelijk van start met het uitvoering van de Overeenkomt.

6.2. Overeengekomen termijnen hebben geen fataal karakter. Mocht Multiply B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan dient Multiply B.V. te allen tijde schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Multiply B.V. een termijn van minimaal tien werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen, ongeacht of Multiply B.V. op grond van de wet reeds zonder ingebrekestelling in verzuim is dan wel dat verzuim op grond van de wet niet vereist is.

7. Overmacht

7.1. Multiply B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Multiply B.V. als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht van Multiply B.V. wordt tevens overmacht aan de zijde van door Multiply B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden verstaan.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Multiply B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Multiply B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Multiply B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Multiply B.V. heeft het recht de prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen per de datum van inwerkingtreding van de verhoging, zonder recht op schadevergoeding.

9. Betaling

9.1. De door Opdrachtgever aan Multiply B.V. uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoeding zal maandelijks vooraf op basis van een factuur worden betaald. Multiply B.V. zal Opdrachtgever daarvoor een gespecificeerde factuur zenden met betrekking tot de door Opdrachtgever aan Multiply B.V. over de komende maand verschuldigde vergoeding.

9.2. De door Opdrachtgever aan Multiply B.V. over enige maand verschuldigde vergoeding zal door Opdrachtgever zonder korting, opschorting of verrekening worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.3. Bij niet tijdige of volledige betaling is Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de vervaldatum van de factuur en wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke en volledige gerechtelijke kosten, waaronder de advocaatkosten, verband houdende met de inning van de vordering op Opdrachtgever door Multiply B.V.

10. Intellectuele eigendom en informatie

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van door Multiply B.V. voor Opdrachtgever geleverde producten of verrichte werkzaamheden komen exclusief toe aan Multiply B.V. Opdrachtgever verricht kosteloos alle medewerking voor het vestigen en overdragen aan Multiply B.V. van voornoemde rechten.

10.2. Multiply B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan Multiply B.V. verstrekte gegevens en bescheiden geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden en zal Multiply B.V. vrijwaren voor alle kosten en schade ontstaan als gevolg van enige inbreuk of beweerde inbreuk op zodanige rechten.

10.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden het gebruik van de aan Multiply B.V. toekomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder – maar niet uitsluitend – de door Multiply B.V. ontwikkelde campagnes met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk (zonder voorafgaande ingebrekestelling) opeisbare boete van EUR 20.000,- per overtreding, te vermeerderen met een boete van EUR 2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Multiply B.V. om schadevergoeding of nakoming van de verplichting tot staking van het gebruik te vorderen en onverminderd de overige aan Multiply B.V. krachtens deze overeenkomst of de wet toekomende rechten.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Multiply B.V. is niet aansprakelijk voor directe schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Multiply B.V. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen volledig uitgesloten.

11.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1, treedt aansprakelijkheid van Multiply B.V. eerst in nadat Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een nakomingstermijn van tien werkdagen heeft uitgebracht en Multiply B.V. vervolgens in gebreke blijft, ongeacht of Multiply B.V. op grond van de wet reeds zonder ingebrekestelling in verzuim is dan wel dat verzuim op grond van de wet niet vereist is.

11.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van Multiply B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal de door Multiply B.V. in rekening gebrachte vergoeding over de maand waarin de schadeveroorzakende gedraging heeft plaatsgevonden.

11.4. Multiply is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door derden aan producten die door Multiply worden onderhouden.

11.5. Opdrachtgever is gehouden om Multiply B.V. en de door Multiply B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde (rechts)personen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle met Overeenkomst samenhangende schade en vorderingen van derden en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen en zal in haar overeenkomsten met eventuele derden voor wie de werkzaamheden zullen worden verricht een dienovereenkomstige vrijwaring bedingen, waaraan Multiply B.V. en de door Multiply B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde (rechts)personen ingevolge artikel 6:253 BW zelfstandig rechten kunnen ontlenen. Opdrachtgever is gehouden Multiply B.V. op eerste verzoek een afschrift van de betreffende overeenkomst te verstrekken.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen spannen zich in eventuele geschillen in verband met de Overeenkomst eerst in onderling overleg op te lossen. Indien Partijen daarin niet slagen, zullen geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan Rechtbank Den Haag onverminderd het recht van Multiply B.V. een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.

13. Overig

13.1. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

13.2. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling in de Overeenkomst, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden eventuele nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

13.3. Behoudens met schriftelijke toestemming van Multiply B.V., is Opdrachtgever niet gerechtigd om zijn rechten of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

13.4. Multiply B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.